Rebo Nyunda, Perkara Kendang Penca

TIPIKORNEWS.COM - Di Tatar Sunda mah penca téh geus teu bireuk deui. Lamun aya nu hajat nyunatan sok nanggap kendang penca. Upama kendang penca geus ditabeuh, di pakalangan sok aya nu ngibing dipirig ku kendang penca, tarompét, jeung kempul. Wirahmana aya nu disebut tepak dua, tepak tilu, parérédan, golémpang, jeung padungdung.

Seni penca téh aya nu nyebut penca kembang aya ogé nu nyebut penca ibing. Ari penca téh asli milik urang Sunda. Saenyana ayeuna mah geus lain milik urang Sunda wungkul, tapi geus walatra nyebar di sakuliah Indonésia. Sanajan kitu seni penca mémang asalna ti tatar Sunda.

Di masarakat Sunda dipikawanoh rupa-rupa wanda penca; aya Cimandé, Cikalong, Timbangan, Séra, jeung Sahbandar. Kiwari henteu ngan ukur dipikaresep ku urang Sunda wungkul, tapi ogé geus dipikawanoh jeung dipikaresep ku masarakat Indonesia, malah geus sumebar ka sakulian dunya.

Paguron penca dug-deg di saban nagara saperti di Australia, Walanda, Jérman Barat, Amérika Serikat, Kanada, Perancis, Inggris, jeung nagara lianna. Naha bangsa deungeun bet resepeun kana penca? Sigana baé lantaran dina penca aya tilu unsur, nyaéta olah raga, seni, jeung palsapah anu luhung. Ditilk sacara fisik, gerakan penca tangtu bakal nyéhatkeun awak urang.

Unsur senina bisa katiténan tina gerakan-gerakanana, lalaguan pamirigna, jeung cara ngamaénkeun pakarangna. Tah, dina palsapahna mah jalma nu nyuprih élmu penca kudu boga sipat jujur, handap asor, jauh tina sipat sombong jeung asa aing pangunggulna. Kudu ngabogaan sipat nyaah ka sasama deuih, utamana ka jalma séjén, tapi sabalikna keur ngajaga diri sorangan jeung nulungan nu lian.

Ti iraha mimiti aya penca di urang téh? Anu pangheulana aya téh nyaéta penca Cimandé. Gelarna kira-kira dina abad ka-18. tokohna nyaéta Abah Kair urang Rangkong, Kuningan. Abah Kair ieu téh kungsi guguru di Galuh, terus ka sumedang. Ti dinya pindah ka Bogor. Ahirna matuh dumuk di Cimandé, nu matak aya penca nu disebut aliran Cimandé.

Aya deui aliran penca Cikalong. Penca Cikalong mah leuwih anyar lamun dibandingkeun jeung Cimandé. Mimiti nyebarna kira-kira abad ka-19 ahir. Tokohna nyaéta R. Jaya Perbata atawa R.H. Ibrahim. Anjeunna urang Cikalong Cianjur, nu matak disebut aliran Cikalong gé. Saméméhna kungsi guguru heula ka daérah séjén diantarana ka Aténg Alimudin urang Jatinagara. (tn/h.bdg)

Posting Komentar

0 Komentar